Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

kdo přijde

2 uživatelé půjde

hledání


První psytrance párty ve sklepě na Skleněné louce!

Znovuzrozený sklep na Skleněné louce se v sobotu 10.5. rozezní psychedelickými tóny, které zavedou vaši mysl až za hranice nevědomí. Nechte se s námi unášet na vlnách harmonie i disharmonie, zvuků a pazvuků, melodických nemelodií a vesmírných vibrací!

Live acts:
I-One (Shivatrance project)
Kryzka (InPlaya)

DJs:
Jirik (ForSageOne)
Uanta aka Sunpire /RO/
Vojta Mimozemšťan

ENTRY:
do 22:00 - 50,- Kč
po 22:00 - 70,- Kč

LINE-UP:
21:00 - 22:00 Vojta Mimozemšťan
22:00 - 23:00 Kryzka live (InPlaya)
23:00 - 00:30 I-One live (Shivatrance project)
00:30 - 02:00 Jirik (ForSageOne)
02:00 - 03:00 Kryzka (InPlaya)
03:00 - 04:00 Kryzka vs Vojta Mimozemšťan
04:00 - 05:30 Uanta aka Sunpire

Flyer made by Kryzka
Decorations by ShivaDeco

FB event

Artist info:
I-One (Ivan Jašek, ČR) - www.shivanam.cz
I-One, multiinstrumentalista, zpěvák, skladatel, live DJ, zasvětil celý svůj život hudbě. Jeho profesionální kariéra začala před více než dvaceti lety, prvními nástroji, se kterými vystupoval byly hlas, kytara a perkuse. Působil jako šéfrežisér rozhlasových stanic, sólový hráč, prošel také řadou skupin a projektů, mnohé z nich sám zakládal a vedl (například Bhaktar – aghánská tradiční hudba, Jump - funkyrock, Shivanam založena 1998, působí dodnes – Ethno, World music, chill-out a taneční obdobu - SHIVATRANCE project - psytrance 2002).
Ze začátku se I-One soustředil zejména na živé hraní s akustickými nástroji (styl World Music, ethno, chill-out ), později začal přidávat elektronické samply a efekty a rozšířil pole své působnosti také na elektronické hudební styly, chill-out, ambient, psybient, goatrance, psytrance. Díky cestování a spolupráci s dalšími hudebníky a skladateli (Dj Five, Atati (Ukr), Slavek Forman (Litv.) obohatil svou tvorbu o řadu prvků z různých kultur a stylů (domorodé šamanské rytmy, tradiční hudba indická, perská, jihoamerická, arabská, ...). V dnešní době stále vystupuje se svou skupinou Shivanam, tanečním projektem Shivatrance a jako liveJ I-One. Různorodost jeho hudebních aktivit přináší do jeho produkce stále novou inspiraci, živost a originalitu. Většina skladeb z jeho setů je vlastní produkcí, během živého hraní k nim přidává mnoho dalších zvuků a melodií (kytara, perkuse, chřastidla, tibetské mísy, zpěv, efekty, groowy...), jeho sety tedy nikdy nejsou stejné a jsou propojené s daným místem a okamžikem. I-One vnímá celý svět jako hudbu a vibrace. Do svých tracků často přidává nahrávky nejrůznějších přírodních zvuků a ruchů z všedního i nevšedního života. Některé skladby také vznikly na základě inspirace z melodií přírody.
Jeho produkce je propojením moderní elektroniky a tradiční hudby. Ïnspirace z tradičních šamanských rituálů, znalostí hudební terapie, nejrůznějších rytmů, možností a síly lidského hlasu, elektronických samplů, efektů a nahrávek, okořeněné lehkostí a humorným nadhledem, to vše spojené mnohaletými zkušenostmi, srdcem a osobitým cítěním vytvoří delikátní hudební zákusek. I-One snadno naladí své posluchače a zavede je do nekonečných vesmírů fantazie.
V prosinci - roku 2011 konečně vydal dlouho očekávané debutové album All is One.
http://i-one.bandcamp.com/

Vedle vystupování I-One vyučuje hru na hudební nástroje a zpěv, tvoří hudební podklady pro filmy, reklamy, různá videa a obrazový materiál, hudební, taneční a jiné akce (hudba sloužicí k navození příjemné atmosféry). Také se podílí na organizaci hudebních akcí, jejich základní myšlenkou je předat lidem poselství o magické moci hudby a nabídnout jim jiné pohledy a způsoby vnímání světa.

Kryzka - http://soundcloud.com/kryzka-inplaya
Kryzka je psychonaut z hloubi českých luhů a hájů s velkým zájmem o hudbu a grafiku. Nejraději hraje v odpoledních hodinách ve stylu, kterému říká "weird psytrance" - pomalý styl tranceu s podivnými a psychedelickými zvuky. Kromě djingu se věnuje také skládání vlastní hudby a své dj sety doplňuje samplingem a hraním na syntezátory. Nejvíce ho potěší, když vidí příjemné lidi pohupující se v jeho hypnotických rytmech.

Vojta Mimozemšťan - http://soundcloud.com/vojta-mimo
Vojta Mimozemšťan je na psytranceové scéně spíše nováčkem, i když navštěvuje různé psytrance party od roku 2008. Začínal jako drum´n´bassový DJ, ale postupně mu psytrance učarovával víc a víc, a proto začal hrát psytrance na různých menších akcích převážně soukromého rázu. Nejradši má temný, lesní psytrance a pohodový psychedelický progressive. Také se věnuje skládání vlastní hudby, kterou si ale zatím nechává víceméně pro sebe. Kromě toho vystupuje pod jménem L.S.Deal na lokálních hiphopových akcích a v roce 2012 vydal své debutové hiphopové album KEEP THEM INFORMED.

ENGLISH VERSION:

On Saturday the 10th of May the reborn cellar in Skleněná louka is going to come alive with psychedelic tunes, which will lead your mind beyond the boundaries of unconsciousness. Let yourself carry with us on the waves of harmony and disharmony, sounds and parasounds, melodic not-melodies and space vibrations!

Artist info:
I-One (Ivan Jašek, ČR) - www.shivanam.cz
I-One is a multi-instrumentalist, singer, composer, live DJ and he has devoted his entire life to music. His professional career started more than twenty years ago. The first instruments with which he performed were voice, guitar and percussions. He worked as a chief director of radio stations, as a solo player, he also played in many groups and projects (for example Bhaktar - afghan traditional music, Jump - funkyrock, Shivanam, established in 1998 and still going on - ethno, world music, chill-out and its dance form - SHIVATRANCE project - psytrance, established in 2002).
In the beginning I-One focused mostly on live acts with acoustic instruments (world music, ethno, chill-out), later he started to add electronic samples and effects and he extended his activities also on electronic music styles - chill-out, ambient, psybient, goatrance, psytrance. Thanks to travelling and co-operation with another musicians and composers (Dj Five, Atati (Ukr), Slavek Forman (Lit.), he enriched his work with many elements from different cultures and styles (native shamanic rhytms, traditional indian music, persian, south-american, arab...). Nowadays he is still performing with the group Shivanam, dance project Shivatrance and as a liveJ I-One. Diversity of his music activities brings new inspiration, liveliness and originality to his productions. Most of the tracks in his sets are his own production, during live playing he adds to it a lot of of other sounds and melodies (guitar, percussions, shakers, tibetan bowls, singing, effects, grooves...), therefore his sets are never the same and they are connected to the given place and moment. I-One perceives the whole world as a music and vibrations. He often adds recordings of various natural sounds and noises from common and uncommon life to his tracks. Some of his tracks were created thanks to inspiration from the melodies of nature.
His production is a fusion of modern electronics and traditional music. Inspiration from traditional shaman rituals, knowledge of music therapy, various rhytms, possibilities and power of human voice, electronic samples, effects and recordings, spiced up with lightness and humorous perspective, that all connected by the years of experience, heart and distinctive feeling of music will create a delicate music dessert. I-One easily attunes his audience and takes them to the infinite universes of fantasy.
In December 2011 he released the long anticipated debut album All is One.
http://i-one.bandcamp.com/

I-One also teaches playing on musical instruments and singing, composes musical background for movies, adverts, various videos and visual material and for music, dance and other parties (music that creates nice and pleasant atmosphere). He also takes part in music events organizations - their purpose is to transfer to people the message about magical power of music and to offer them different perspectives and ways of perceiving the world.

Kryzka - http://soundcloud.com/kryzka-inplaya
Kryzka is a psychedelic freak from the depths of Bohemian forests and meadows with great interest in music and graphics. He enjoys playing in afternoon hours his "weird psytrance" - slow style of trance with weird and psychedelic sounds, which is very good to chill on the main stage in afternoon hours. Except djing he also produces his own music and he extends his dj sets with sampling and playing on synthesizers. He is pleased the most when he sees nice people dancing in his hypnotic rhytms.

Vojta Mimozemšťan - http://soundcloud.com/vojta-mimo
Vojta Mimozemšťan is rather a newbie on the psytrance scene, even though he has been visiting various psytrance parties since 2008. He started as a drum´n´bass DJ, but as the time went on, he got more and more interested in psytrance, so he started to play psytrance on various smaller private events. He likes the most the dark, forest psytrance and nice psychedelic progressive. He also composes his own music, but he keeps it more or less just for himself for now. Except his psytrance activities he is performing under the name L.S.Deal on local hiphop events and in 2012 he released his debut hiphop album KEEP THEM INFORMED.

PSYCHOTEEK
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
PSYCHOTEEK --- 16:52:46 13.5.2014
Velmi dobře ;)
I_ONE --- 11:40:49 11.5.2014
Dobře bolo.
.)
PSYCHOTEEK --- 20:03:39 9.5.2014
Sami určitě nebudeme, alespoň podle FB a ústních konverzací :)
I_ONE --- 22:04:48 8.5.2014
Můžeme - zatím jsme tu sami.:)
PSYCHOTEEK --- 16:09:17 8.5.2014
Kromě dříve oznámených DJs se můžete těšit i na morning psytrance set by Uanta aka Sunpire /RO/ ;-)