Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

kdo přijde

4 uživatelé půjde

hledání


Druhá před­náška dru­hého roč­níku před­náš­ko­vého cyklu de.sign

23. května 2012 pro­běhne druhá před­náška dru­hého roč­níku před­náš­ko­vého cyklu de.sign, jehož cílem je před­sta­vit českému pub­liku čtyři významné před­sta­vi­tele sou­čas­ného gra­fic­kého designu. V Insti­tutu Cervan­tes vystoupí desig­nér Diego Fei­jóo z Barcelony.

Gra­fické stu­dio, které zalo­žil Diego Fei­jóo, se zaměřuje na vizu­ální identitu, gra­fic­kou úpravu pub­li­kací a peri­o­dik, oba­lový design, ori­en­tační sys­témy i webové stránky. Práce stu­dia cha­rak­te­ri­zuje svěží ino­va­tivní pří­stup, proto také zís­kalo řadu oce­nění např. v sou­těži Euro­pean Design Awards.

Sou­částí před­nášky bude i výstava, která před­staví výběr Fei­jó­o­vých prací pro spo­le­čen­ské a kul­turní insti­tuce z posled­ních 10 let. Návrhy vizu­álů, pub­li­kací, ilu­strací, pla­kátů, gra­fické návrhy, pohyb­livé gra­fiky atd.Insti­tut Cervan­tes, 23. května 2012, 19.00
(Na Ryb­níčku 6, Praha 2)


Vstup zdarma. Přijďte včas, kapa­cita sálu je ome­zena, rezer­vace místa není možná.

Před­náška bude ve španěl­štině, tlu­mo­čení do češtiny je zajiš­těno.
Úvodní slovo a dotazy pub­lika v češtině budou nao­pak tlu­mo­čeny do španělštiny.


--------------------------------------------------------------------------------

BARCIA
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.