Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

kdo přijde

2 uživatelé půjde

hledání


http://www.de-sign.info/oded-ezer/

22. března 2012 bude zahá­jen druhý roč­ník před­náš­ko­vého cyklu de.sign, jehož cílem je před­sta­vit českému pub­liku čtyři významné před­sta­vi­tele sou­čas­ného gra­fic­kého designu. První osob­ností, která v Praze v Goethe Insti­tutu vystoupí, bude izra­el­ský expe­ri­men­tální typo­graf Oded Ezer.

Oded Ezer je typo­graf, gra­fický desig­nér, autor a peda­gog známý i českému pub­liku, které mohlo navští­vit jeho před­nášku na sym­posiu v rámci Bie­nále Brno v roce 2010. Ezer je prů­kop­ník na poli 3D hebrej­ského písma a typo­gra­fický expe­ri­men­tá­tor, který při­šel s pojmem bio­ty­po­gra­fie, typo­sperma, „Skype-Type“ a mnoha dalšími.

Eze­rovy pro­jekty, pla­káty a gra­fické práce si našly cestu do gale­rií a pub­li­kací po celém světě a jsou sou­částí stá­lých sbí­rek před­ních muzeí, jakými bez­po­chyby jsou Newy­or­ské New York Museum of Modern Art (MoMA), Israel Museum of Art v Jeruza­lémě a curyš­ské Museum für Gestal­tung ve Švýcar­sku. Vedle jiného je také od roku 2009 členem pres­tižní Alli­ance Gra­phique Inter­nati­o­nale (AGI).

Oded Ezer stu­do­val v letech 1994–1998 na izra­el­ské Beca­lel aka­de­mii umění a designu v Jeruza­lémě. V roce 2000 Ezer zalo­žil vlastní nezá­vislé stu­dio v Giva­ta­jim. V roce 2009 pub­li­ko­val svou první mono­gra­fii: Typo­gra­fův prů­vodce po gala­xii (The Typographer’s Guide to the Galaxy, Die Gestal­ten Ver­lag, 2009).

Goethe Insti­tut, 22. března 2012, 19.00
Masa­ry­kovo nábřeží 32, Praha 1

Před­náška bude v ang­lič­tině, tlu­mo­čení do češtiny je zajiš­těno. Vstup zdarma.

SMYSLOV
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.