Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
ŠKOLSKÁ 28 komunikační prostor
BARCIA
[http://skolska28.cz/images/logo_transp.gif] Komunikační prostor a galerie Školská 28 je veřejný prostor pro neziskové kulturní a umělecké aktivity. Najdete nás ve dvorním traktu domu “U rytířů”. kousek od stanice Vodičkova nedaleko hostince Therapy. Ve stejném domě sídlí i Galerie Leica a studio Fotograf.

Program vychází hlavně z charakteru místa, ve kterém se výstavní prostor nachází: snažíme se nabídnout neotřelou kombinaci současné vizuální a audiovizuální kultury, hudby, literatury a dalších oblastí. Chceme přispět k tomu, aby se pražané mohli podílet na společenském životě v centru Prahy. Věříme, že výstavy, koncerty a tématické večery a dílny mohou také přispět k oživení místa, k dialogu mezi mladšími a staršími lidmi, kteří zde žijí. Spolupracujeme s řadou dalších iniciativ tady v ČR i v zahraničí.

Výstavní a doprovodný program je zaměřen především na současnou kulturu.
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
BARCIA --- 21:44:35 8.9.2012
Krajiny lignitových mračen

DISKUZE
ÚT 2. ŘÍJNA 2012 V 19:00

Peter Cusack, Udo Noll, Václav Cílek, Miloš Vojtěchovský

Galerie Tranzit Display

Závažnou součástí evropské politiky, geografie, environmentálních a energetických strategií je existence nových oblastí povrchové těžby hnědého uhlí, nebo bývalých dolů - tzv brownfields. Těžba ložisek probíhající za posledních 50 let zanechala v mnoha místech stopy rozsáhlé a rychlé devastace krajiny, jinde došlo k pomalému poklesu a úsilí o rekultivovaci krajiny. Prakticky všude průmyslový provoz a dědictví hnědouhelných (a dalších, například uranových) dolů zanechaly v krajině hluboké změny. Jaká je aktuální situace v získávání energie z fosilních materiálů v různých zemí Evropy? Jak rozsáhlé plochy vytěžených dolů v opuštěné krajině navracet přírodě? Jaká je budoucnost oblastí ohrožených současnými technologiemi těžby břidlicových plynů?

Ukázky z dokumentace (obraz a zvuk) několika lokací na Mostecku a Porůří a Chotěbuzi.

Peter Cusack je londýnský zvukový umělec a hudebník, člen Creative Research in Sound Art & Performance CriSAP, žije v Londýně a Berlině, zaměřuje se na environmentální zvuk a akustickou ekologii. Jeho autorský projekt ‘Sounds From Dangerous Places’ zkoumá zvukové krajiny míst, která jsou poznamenána ekologickou zátěží, například v Černobylu, v ropných polí Baku, okolo přehrad v jižním Turecku, nebo právě v místech hnědouhelných dolů.
http://www.crisap.org/, http://www.petercusack.org/

Udo Noll je mediální umělec a programátor, žije a pracuje v Berlíně a v Kolíně nad Rýnem. Studoval fotografii a mediální technologii na Kolínské univerzitě aplikovaných věd. Založil a realizoval projekt radio aporee maps- virtuální prostředí pro výzkum a rehabilitaci aurálního životního prostředí Země.
radio aporee ::: projects
http://aporee.org/aporee.html

Václav Cílek je geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy. Zabývá se především popularizací vědy, změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací s přesahy směrem k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě. Publikoval množství odborných článků a esejů. Spolupracoval na zhruba třiceti knižních titulech. Své texty mimo jiné uveřejňuje v časopisech Vesmír, Respekt, nebo Britské listy.
http://en.wikipedia.org/wiki/Václav_Cílek

Miloš Vojtěchovský žije v Praze, působí v Centru audiovizálních studií FAMU, pracuje jako kurátor, teoretik, zvukový umělec a občas jako organizátor uměleckých projektů.
Favourite sounds of Prague / Nejmilejší zvuky Prahy
http://panto-graph.net/favouritesounds/

vstup volný

Připraveno v rámci dílen Soundlab Prague/Sounds of Europe
ve spolupráci s Galerií Skolská 28, Asociací MLOK a Tranzit Display.

Dittrichova 9/337
120 00 Praha 2
www.tranzitdisplay.cz
info@tranzitdisplay.cz

SOUNDS OF EUROPE je projekt iniciovaný institucemi Q-O2 (Brusel), CriSAP (Londýn), IRZU (Ljubljana) a Sons de Barcelona.

Podpořeno Evropskou komisí

[http://www.skolska28.cz/images/events/2012/120904233716.jpg]
BARCIA --- 21:40:09 8.9.2012
Udo Noll: Radio Spaces

1. ŘÍJNA – 5. ŘÍJNA 2012

Sounds of Europe: SoundLab Prague


Tématem dílny je vznik experimentáního rozhlasového pořadu, tématicky vázáného na veřejný prostor a vyžívajícího možnosti současných technologií mobilních sítí, internetu a konceptu rozšířeného senzorického rádia. Na rozhlasovém vysílání je snad nejvíc fascinující jeho konektivita - schopnost propojení, možnost vytvářet skoro trojdimezionální pocit časoprostoru, scelující virtuální komunitu vzdálených posluchačů a samotného média. Knoflíky na přelaďování frekvencí na starých rádiopřijímačích naznačují možné příběhy o vztazích mezi geografickým prostorem a imaginací posluchače. Jsou to mapy sonických krajin, šířících se v soustředných kruzích kolem středu naslouchacího aparátu posluchače.

Na dílně budeme hledat a zaznamenávat zvuky,hlasy a hluky, vytvářet sonické intervence v ulicích, náměstích a nádražích. Materiál budou nahrány na radio aporee a postupně zpracovávány k možnostem dalšího vysílání na různých rozhlasových stanicích.

Zvuky, které nalézám a nahrávky, které pořizuji jsou odpovědí na některé otázky, které si často kladu. Terénní nahrávky jsou pro mne prostředkem k definování vztahu mezi mnou a prostředím ve kterém žiju. Jsou projevem zvídavosti a zkoumáním povahy místa, jeho prostorových kvalit a médiem jak tuto zkušenost zprostředkovat někomu dalšímu.

Radio aporee je výsledkem tohoto přístupu a výzvou k sdílení a společnému zkoumání dalších možností, které nabízí.

Přihlášky a informace Ann Goossens: info@soundsofeurope.eu
Marko Bogdanovič: okramovic@gmail.com

poplatek za dílnu: zdarma, ale musíte se předem registrovat do 20.září

společný oběd, možnost ubytování pro mimopražské účastníky za cca €15 /p.d

Projekt SOUNDS OF EUROPE se zabývá uměním terénních nahrávek a byl iniciován organizacemi Q-O2 (Brusel), CRiSAP (Londýn), IRZU (Ljubljana) a Sons de Barcelona.

SoundLab připravily Q-O2 společně se Školskou 28 a Asociací MLOK.

Podpořeno grantem Evropské Komise

[http://www.skolska28.cz/images/events/2012/120827001035.jpg]
BARCIA --- 21:38:33 8.9.2012
Els Viaene: Sound as Space

1. ŘÍJNA – 5. ŘÍJNA 2012

Sounds of Europe: SoundLab Prague

Jak uchopit a ztvárnit prostor pomocí metod práce s tzv. zvukovou krajinou? Jak nejlépe reprodukovat a zprostředkovat zvukový materiál terénních nahrávek v konkrétním prostoru pomocí technických nástrojů?

Tvůrčí dílna je zaměřena na seznámení s tématem a na cvičení s prostorovým zvukem. S koncepty vztahu vnitřního a vnějšího prostoru (interiéru a exteriéru). Během dílny představí Els Viaene svoje zkušenosti se zvukovým uměním - hlavně s metodami zaznamenávání zvukové krajiny města. Budou probírány několika konceptech a fázích: umění poslouchání - sluchu, zacházení se čtyřkanálovým modem nahrávání zvuku a použití různých sonických vrstev prostoru města, vnímaných ze zhora - z ptačí perspektivy.
Nahrávat se bude ve skupině i individuálně a na konci dílny budou výsledky prezentovány formou performance.

Od účastníků dílny je očekávána jistá předběžná zkušenost se zvukem. Pokud máte digitální rekordér, vezměte jej sebou.

Počet účastníků dílny je omezen, dílna je pro české účastníky zdarma, je nutné se přihlásit do 20.září

Přihláška na dílnu a další informace: Ann Goossens: info@soundsofeurope.eu

Produkce: Marko Bogdanovič: okramovic@gmail.com

Belgičanka Els Viaene (narozena 1979) pracuje od roku 2001 jako zvuková umělkyně. Používá dva malé mikrofony, jimiž naslouchá, zaznamenává, zesiluje a proměňuje zvukové krajiny kolem nás. Typickým znakem jejích zvukových instalací, performancí a skladeb jsou často přírodní rytmy a zvukové textury, které nabízejí posluchači možnost pohybovat se v imaginárních organických prostorech. Její prostorové instalace pomocí zvuku generují nové dimenze, způsobující, že se fyzické hranice místa jakoby vzdalují a rozplývají. Pro její přístup je příznačná hra s percepčními vzorci viditelného a slyšeného, vzájemné překrývání a prostupování zraku a sluchu.

Připraveno ve spolupráci s projektem Sounds of Europe, iniciovaného organizacemi Q-O2 (Brusel), CRiSAP
(Londýn), IRZU (Ljubljana) a Sons de Barcelona.

Projekt je podpořen grantem z European Commission

[http://www.skolska28.cz/images/events/2012/120827001356.jpg]
BARCIA --- 21:36:17 8.9.2012
Sound Lines/Drawing Scores

1. ŘÍJNA – 5. ŘÍJNA 2012

Tvůrčí dílna s Johnem a Evelyn Grzinich


Několikadenní dílna pod vedením dvou zahraničních lektorů je připravena v kontextu výstavy Onomatopoeia. Je zaměřena na osvojení znalostí a dovedností v oblastech mezioborového propojení výtvarného umění, performance a hudby: kresby, pohybu a zvukové reprezentace. Účastníci (jejichž počet je omezen na maximálně 8 lidí) budou zpočátku pracovat se zvukem, nebo kresbu, postupně budou tato média spojována v jeden výrazový celek. Specifickým aspektem tohoto metodického přístupu je gesto, choreografie těla jako prostředku vedoucí k volné improvizaci.

Zvuková složka dílny přestavuje různé aspekty jako je například manipulace se zvukovými objekty a nástroji, prvky hry a metody skupinové improvizační dynamiky. Součástí dílny je ovládání nahrávací techniky a demostrace způsobu, jak formou reprodukování získaných zvukových materiálů zaznamenaný zvuk integrovat do kompozice.

Kresba zahrnuje žánry zobrazovacích i abstraktních prvků, možnost použití značek a značení, techniky grafických partitur, spojených formou herních prvků a skupinové participatorní improvizace. Ůčastnící dilny budou prozkoumávat možnosti těla jako nástroje výrazu a gesto, jako spojovací prvek vizuality i hudebního projevu.

Předpokládané znalosti pro účastníky dílny nejsou omezeny přechozí zkušeností s kresbou, nebo hudbou: dílna je určena pro studenty, umělce, i laiky. Pokud máte k dispozici nahrávací zařízení, (zvukový rekordér), můžete jej vzít sebou.

Program:

dílny probíhají vždy přibližně od 14 do 18 h
v pondělí zahájení v 11.hod v Galerii Školská 28

Pondělí: vzájemné představení lektorů a účastníků, uvedení témat, skupinová diskuze a definice klíčových slov a konceptů: zvuk, kresba, gesto, prostor, improvizace, partitura, skupinová dynamika, atd.
V galerii Školská 28.

úterý: úvodní cvičení, interakce se zvukem a prostorem, skupinová improvizace, kresba a pohyb, značení, zpětná vazba.

středa: úvodní cvičení, zvuk jako kresba, kresba jako zvukový projev, samostatný a skupinový projev, psaní partitury a rozpracování nápadů a konceptů.

čtvrtek: úvodní cvičení, zaznamenávání zvuku aktivit kresby, samostatný a skupinový projev, psaní partitury a rozpracování nápadů a konceptů a diskuze.

pátek: práce s časovou dimenzí, trváním a propracovávání celkové kompozice, příprava a koncepce výstupu z dílny a jeho prezentace formou živé performance.

Informace o lektorech:

John Grzinich se zabývá více než 15 let intenzivním výzkumem a praxí v oblastech zvukového umění (terénních nahrávek), tvorbou kinetických soch, skladbou elektroakustické hudby, performancemi, vedením specializovaných dílen a poslechových cvičení. V poslední době žije a pracuje v Estonsku a působí jako kurátor a koordinátor medialbu neprofitiního uměleckého centra MoKS. Vydal řadu disků se svou hudbou u vydavetelství jako například: SIRR, Cloudmirror, Staalplaat, Erewhon, Intransitive, Cut, Elevator Bath, CMR, Orogenetics, Pale Disc a další.

Evelyn Grzinich (aka eku) je umělkyně a kulturní organizátorka, žije a pracuje na jihovýchodě Estonska. Od roku 2001 působí jako umělecká ředitelka a koordinátorka programů neprofitního rezidenčního a projektového uměleckého centra MoKS (Center for Arts and Social practice). Její přístup k procesu kresby a kreslení jako pohybu těla ji přivedl ke zkoumání zpětné vazby mezi linkou a gestem, povrchem kresby, nástrojem a tělem, metody hry pohybující se na přechodu mezi vizualitou, zvukem a gestem, mezi abstraktním a zobrazovacím tvarem.

Místo dílny a výše kurzovného budou upřesněny.
Sledujte na této stránce www.skolska28.cz

Přihlášení na dilnu a další informace:
krátký motivační dopis a kontakt pošlete na emailovou adresu:

michal.kindernay@gmail.com

Dílna je součástí mezinárodního projektu Soundexange

[http://www.skolska28.cz/images/events/2012/120818164105.jpg]
BARCIA --- 21:34:10 8.9.2012
Martin Alaçam & Michael Delia & Lucy Fillery–Murphy

ČT 20. ZÁŘÍ 2012 V 20:00

10 let dua delia/alaçam

Spolupráce Martina Alaçama s Michaelem Deliou začala v roce 1998 v klášteře Plasy.
Dvojice našla již od začátku společný hudební jazyk a charakteristický zvuk s klasickou kytarou a africkým nástrojem mbira. Po několika letech se v roce 2002 opět setkali při improvizovaném koncertu v "Jelení" v Centru pro současné umění v Praze a jejich přerušovaná spolupráce pokračuje dodnes. Hudba, kterou hrajou dnes, je kombinací skladeb a improvizací, přičemž udržují původní duch počátečního hudebního dialogu. Při koncertě v galerii Školská bude hostem britská violoncellistka/skladatelka žijící v Praze Lucy Fillery (ex Deep Sweden, SingSing).
Během večera se bude promítat též video Sofie von Bustorff pořízené během prvního koncertu dua Delia/Alaçam.

Martin Alaçam, kytarista, zpěvák a skladatel, narozený v Istanbulu, od roku 1993 hraje v česko-rakouské skupině Metamorphosis. Alaçam spolupracoval z řadou dalších hudebníků a seskupení (Marcus Godwyn, Sing Sing, Theater Brett, Pavel Fajt...), složil hudbu k několika divadelním hrám a tanečním představením.

Michael Delia je newyorský vizuální umělec a hudebník, jehož tvorba zahrnuje malbu, sochu, instalace a zvukové umění, stejně jako hudební performance s vlastnoručně vyrobenými nástroji a site-specific zvukovými instalacemi. V Čechách se od 90. let zúčastnil mnohých výrazných interdisciplinárních projektů a vystupoval jak sólově, tak mj. s Vojtěchem a Irenou Havlovými, Petrem Niklem, Jaroslavem Kořánem a Zapomenutým orchestrem Země snivců. Svá díla prezentoval v řadě význačných kulturních institucí, mj. The Knitting Faktory, Exit Art (New York), Stighting Logos (Gent), Het Apollohuis (Eindhoven), Rudolfinum (Praha) a další. V současné době žije v Praze a v New Yorku.

vstupné 80,- Kč (studenti 60,- Kč)

[http://www.skolska28.cz/images/events/2012/120804132402.jpg]
BARCIA --- 21:32:41 8.9.2012
Onomatopoeia

11. ZÁŘÍ – 25. ZÁŘÍ 2012
VERNISÁŽ PO 10. ZÁŘÍ V 18:00

Sound Location Films/Sound Postcards/Maysea – John Grzinich a Emiter

Tři audiovizuální a zvukové instalace představují dva výrazné umělce, sdílející zájem o městské prostředí, přírodní krajiny, zvuk a obraz. Videosérie "Location Sound Films" Johna Grziniche vychází z koncepce site-specific a obohacuje ji o aktuální vývoj v žánrech zvukového umění, performance, terénních nahrávek, improvizace a filmového dokumentu. Autor se zde staví do role aktivního pozorovatele, interpretujícího zvukem a obrazem konkrétní situaci a kontext místa, kde se - vyzbrojen mikrofonem a kamerou nachází. Zaznamenává určitý úhel pohledu na souvislosti mimovolně probíhajích dějů a zároveň vtiskuje dokumentu vlastní pohled, znalosti a zkušenost.

Video-filmy "Location Sound Films" Johna Grziniche vznikly pomocí různých technických pomůcek, někdy ve filmu přítomných, jindy více skrytých, v závislosti na charakteru použité technologie (kondenzátorový mikrofon, kontaktní mikrofon, atd). Většinou jde o dokumentaci tvůrčích dílen New Maps of Time v šesti městech v různých zemích, včetně Prahy.

Zvuková instalace MAYSEA polského umělce Marcina Dymitera vychází z metodologie jazykové analýzy. Tedy z audio-onomatopoetického aspektu řeči, konkrétně z představ o hlasech, nebo zvucích moře. Jak moře vlastně zní? Jaké představy si lidé spojují se slovem moře? Navštívil několik měst na baltickém pobřeží i ve vnitrozemí a porovnal pak získané dokumenty a dojmy, spojené se zvukem moře. Pokusil se i zachytit samotný hudební rejstřík moře, ale skutečným smyslem projektu je stimulovat lidskou představivost. Důležitou součást aktivit Marcina Dymitera je jeho zájem o mapování městské zvukové krajiny. Prezentace projektu Zvukových pohlednic z Prahy představuje výsledek tříměsíčního rezidenčního pobytu v Otevřených ateliérů. Proces intenzivního mapování - subjektivního zaznamenávání a rekontextualizace zvukového prostředí v několika klidových oblastech pražských zelených zón a parků je příspěvkem k sonické geografii města. Součásti projektu je další rozpracování konceptu, například přehrávání získaných záznamů v jiném prostředí.

John Grzinich (USA) pracuje od 90 let hlavně v oblasti současné hudby, performance a instalace a koncentruje se na site-specific a žánry práce s akustickým zvukem. Vystavoval a vedl dílny v řadě zemí Evropy, Asie a Ameriky. Působí jako programový ředitele medialabu v MoKS - Centru pro umění a sociální praxi v Estonsku.

Marcin Dymiter aka Emiter (Polsko) je hudebník, improvizátor, skladatel, rozhlasový a zvukový umělec, který ve své práci kombinuje terénní nahrávky, akustické nástroje a elektronický zvuk. Pracuje s elektronickou a improvizovanou hudbou. Spojuje zvuk v lo-fi a hi-fi kvalitě a využívá efekty zvukové interference. Je autorem řady zvukových instalací, rozhlasových pořadů, filmové hudby a performancí a intervencí ve veřejném prostoru. V Praze je na rezidenčním pobytu VARP podpořeném Mezinárodním visegradským fondem.

Na vernisáži bude promítnut černobílý videofilm Johna Grziniche "Sound Aspects of Material Elements", který vznikl z nahrávek mezi lety 2006 a 2009.Koncept, zvuk, kamera, střih: John Grzinich, Na nahrávkách spolupracovali: Patrick McGinley, Jim Haynes, Toomas Thetlof, Maksims Shentelevs, Kaspars Kalninsh, Eamon Sprod, Hitoshi Kojo a Evelyn Grzinich - Müürsepp.

John Grzinich: Location Sound Films
selected workshop and project films 2009-2012

1. "Islands" 14:20
natočeno během dílny New Maps of Time workshop v Istanbulu, únor 2010

2. "4 Minutes of Sound" 4:14
natočeno během dílny New Maps of Time v Praze, říjen 2009

3. "Listening People, Sounding Places" 8:06
natočeno během dílny Urban Sound Ecology v Łódźi, duben 2012

4. "Suspension Bridge, Princes Island" 8:39
natočeno během dílny New Maps of Time v Calgary, duben 2010

5. "Torun Sound Locations" 16:55
natočeno během dílny New Maps of Time v Toruni, duben 2011

6. "Vienna Sound Locations" 10:00
natočeno během dílny New Maps of Time ve Vídni, srpen 2011

7. "Animate Structures #4" 15:10
natočeno během návštěvy residenčního centra Headlands v Kalifornii, duben 2010

Součástí výstavního projektu jsou dílny Johna Grziniche a Evelyn Müürsepp, Udo Nolla, Els Viaene, připravené ve spolupráci s projektem Soundexchange a Sounds of Europe.


[http://www.skolska28.cz/images/events/2012/120813223308.jpg]


BARCIA --- 18:41:37 12.7.2012
Jan Šrámek, Veronika Vlková: Nemusí se hned rozednít

26. ČERVNA – 20. ČERVENCE 2012
VERNISÁŽ PO 25. ČERVNA V 18:00

[http://www.skolska28.cz/images/events/2012/120620160439.jpg]

Rozšířené pole animace, tak bychom mohli označit prostor, v němž se společně pohybují Veronika Vlková a Jan Šrámek. Vstupují do něj z odlišných pozic, i když je mnohé spojuje (mimo jiné oba absolvovali Fakultu výtvarných umění v Brně, on v roce 2009, ona o rok později). Veronika Vlková během několika posledních let dospěla ke komplexnímu pracovnímu postupu, v němž se vše odvíjí od příběhů, které procházejí napříč bohatou škálou výstupů: maleb, nejčastěji akvarelů, objektů, instalací nebo videí. Její práci bychom mohli spojit s atributy jako „jemnost“, „lyričnost“, „pohádkovost“. V práci Jana Šrámka můžeme najít několik leitmotivů - především ale paneláková sídliště a faunu (nejčastěji tu okřídlenou) a flóru zobrazovanou s téměř autistickým zaujetím pro detail. Jeho rukopis spojený s důsledným rozvíjením možností vektorové grafiky je téměř nezaměnitelný a umožnil mu mj. prosadit se na české i mezinárodní scéně VJingu.

Veronika Vlková i Jan Šrámek si v minulých letech vyzkoušeli mnoho poloh spolupráce, v jejichž rámci rozšiřovali potenciál svého „přirozeného“ autorského naturelu. Mj. se skrze tyto spolupráce, ať už např. s Radoslavem Zrubcem nebo s Vojtěchem Vaňkem, posouvali směrem k intenzivnějšímu zájmu o objekt a instalaci. Dostáváme se k bodu, od něhož se začala jejich práce stáčet směrem, který dospěl až k jejich vzájemné užší spolupráci trvající již zhruba rok. Na začátku byl společný VJský set pro vystoupení hudební skupiny Teve, poprvé prezentovaný na stejném místě, kde se nyní bude odehrávat výstava Nemusí se hned rozednít. Jan Šrámek v něm zužitkoval předchozí spolupráci s Vojtěchem Vaňkem na animacích kombinujících prvky vektorové grafiky a bitmapových „podkladů“. Východiskem dekonstruktivní animační hry se staly Veroničiny akvarely, nesoucí často motivy elementárních přírodních látek, vody, kamene (krystalu), ohně…

Od polohy remixování již hotových obrazových „samplů“ se Vlková se Šrámkem rychle posunuli ke skutečně kolaborativní poloze animační práce, jejímž výsledkem je krátký film Bubi, který na letošním Anifestu získal hlavní cenu v kategorii „nejlepší nenarativní/experimentální film“. Chtěl jsem připomenout toto ocenění jako určitou reklamu na výstavu Nemusí se hned rozednít, kde bude hrát Bubi hlavní part. Anifest jsem ale zmínil i z dalšího důvodu. Diváci, kteří výstavu navštíví, budou totiž mít možnost vnímat tuto animaci ve zcela odlišném rámci, než v jakém ji mohla zhlédnout porota a diváci výše zmíněného festivalu.

Galerijní dispositiv se od toho filmového liší v mnoha zásadních ohledech, jedním z nejpodstatnějších je však nepochybně rozdílná situace diváka. Ten se, na rozdíl od toho filmového, volně pohybuje v prostoru. Trajektorie jeho pohybu se sama stává animačním principem a s vědomím této specifičnosti Veronika Vlková a Jan Šrámek cíleně pracují. Leitmotivem výstavy Nemusí se hned rozednít je konec civilizace, svět po apokalypse. Trosky a ruiny, fragmenty souvislého obrazu světa budou tvořit instalační vstup, jakýsi pretext zmíněného filmu Bubi, k němuž budou odkazovat. Na výstavě Nemusí se hned rozednít tak fikční svět animace nezůstane pouze „na plátně“ - otevře se hned za dveřmi galerie a každý, kdo jimi projde, se stane jeho součástí.

Jan Zálešák


Veronika Vlková (*1985 v Brně) je absolventkou Fakulty výtvarných umění v Brně. Již od studií se pohybuje napříč různými médii vizuálního umění, dlouhodobě je ale základem jejího rukopisu jemná kresba, případně malba se silným poetickým nábojem. Imaginativní světy rozvíjené v malbě a kresbě pak často rozvíjí dál v galerijních instalacích. Veronika Vlková také často pracuje s videem. V tomto médiu se soustředí především na jeho narativní potenciál, nikoli na technologické experimenty. Dlouhodobě vyhledává spolupráce s dalšími umělci, kromě výtvarného umění se pohybuje také na hudební scéně, kde s Antonínem Koutným tvoří duo Teve.

Jan Šrámek (*1983 v Praze)
 je animátor, ilustrátor a grafik. Student doktorského studia v Ateliéru intermédia Václava Stratila na Fakultě výtvarných umění v Brně. V roce 2007 absolvoval stáž v Centru audiovizuálních studií na pražské FAMU. Spolu s Petrem Kocourkem a Jane Žaliem spoluzaložil uměleckou skupinu ANYMADE, která se v pozdějších letech rozrostla o další studenty FaVU (část skupiny se v roce 2009 přetransformovala do podoby grafického studia se stejnojmenným názvem). Spolu s Filipem Cenkem a Magdalenou Hrubou spoluvytváří vizuální podobu elektronického projektu MIDI LIDI. Je vizuální polovinou projektu 1A2V1. Od roku 2007 se podílí na festivalu NEW NEW! jako dramaturg VJské sekce. Ve své práci se zabývá převážně experimenty s animovaným filmem, vektorovou grafikou, ilustrací a zkoumáním vztahu mezi statickým a pohyblivým obrazem. Vektorová grafika tvoří také základ jeho VJ setů. Od roku 2006 se věnuje VJingu a pod jménem VJ Kolouch se úcastnil mnoha domácích a zahraničních festivalů.


BUBI / Trailer
http://vimeo.com/43347621#at=0
BARCIA --- 16:52:19 17.6.2012
Ora pro nobis a Oldřich Janota

Akustický koncert

ČT 21. ČERVNA 2012 V 19:30

hrají a zpívají: Lubica Christophory, Tereza Podobská, Nika Janotová - zpěv, Romana Šilhavá - zpěv, housle, Sebastián Janota - klarinet, Oldřich Janota - akustická kytara, zpěv.

Janota v 70. a 80. letech patřil mezi inovátory a hledače nového hudebního výrazu. S Jakubem Nohou hrál v pražské skupině Pentagram, nezvyklé nástrojové obsazení měla skupina Mozart K., experimentální rock a minimal si vyzkoušel při spolupráci s Pavlem Richterem a Lubošem Fidlerem. Na přelomu 70. a 80. let vystupoval s Vojtěchem a Irenou Havlovými a jeho hudba měla blízko k new age. V roce 1985 Janota opustil na čas hudební scénu úplně. Vrátil se tiše, za zvuku akustické kytary a tibetských mís Stanislava Doležala. Komorní hudbě zůstal věrný i v novém tisíciletí, nejčastěji vystupuje sám s kytarou. Ale Janotovo působení není jen spjaté s hudbou, koncem roku 2009 vyšla v nakladatelství Malvern knížka krátkých próz nazvaná Neslyšící děti. Janota zde přináší postřehy na lidi a události kolem něj, nepopírá inspiraci Erbenem nebo ruskými pohádkami.

Janotovi se v písničkách složených pro CD Ora pro nobis, (které si vydal spolu s Respektem v roce 2009 ke svým narozeninám), vrací téměř vše, co v jeho tvorbě bylo tak neopakovatelné a výjimečné - elegické, minimalistické, melodické písně, podbarvené osobitou reflexí naší magické reality a schopností číst textury ukryté pod zdáním všednosti.

vstupné 90,- Kč (studenti 60,- Kč)
BARCIA --- 16:49:40 17.6.2012
Sejdeme se u Mangovníku

Filmy o Indii Briana McKenzieho uvádí Marcus Bergner

PO 18. ČERVNA 2012 V 19:00

[http://www.skolska28.cz/images/events/2012/120519112501.jpg]

5 filmových epizod v tamilštině zachycuje křehkou povahu každodenní existence dělníků v rybářských vesničkách nedaleko Chennai na východním pobřeží Indie. Filmy doprovází hudba na původní místní nástroje chennaiského dua Aravind-Shankar (mridangam, tabla, flétna, housle, kytara, bouzuki a kontrabas). Úvodní skladba v provedení nadaswaramského vidwana P.K. Raviho.

Po projekci se bude servírovat Khatti Dal a Marsala Chai se sladkým překvapením.

M. Bergner je australský experimentující filmař, performer, autor fónické poesie a vynikající kuchař. Promítání navazuje na sérii kulinářských dílen, inspirovaných literárními či filmovými odkazy, které Marcus Bergner zahájil v galerii Školská v loňském roce.

Brian McKenzie je jedním z nejváženějších australských dokumentaristů. Jeho tvorba se vyznačuje výraznou pozorovací schopností a zájmem o dramata každodenního života. Od 70. let se jeho díla promítají v kinech a uvádějí v televizích. V Austrálii je jeho obraz alkoholiků “I’ll be home for Christmas” (1984)" součástí školního studia. "On The Waves of the Adriatic" (1991), dokument o nešťastnících na předměstí Coburgu byl oceněn Cenou grand prix na festivalu dokumentárních filmů Cinema du Reel v Paříži. Napsal a režíroval celovečerní filmy a byl při zrodu klíčových programů pro televizi ABC. V roce 2008 získal Cenu cechu australských režisérů za nejlepší režii v dokumentu “Love’s Harvest", 4-dílnou sérii o organických farmářích
CIL --- 20:12:57 22.2.2012
Jiří Suchánek / Noise Calypsos

Školská 28: Komunikační prostor / Jiří Suchánek, Noise Calypsos
http://skolska28.cz/page.php?event=544

PÁ 24. ÚNORA 2012 V 19:30 / vstupné 80,- Kč (studenti 60,- Kč)

http://www.jiri-suchanek.net/ , http://societyofalgorithm.org/